پیچک ( سید هادی نژاد هاشمی )

شعر و ادب پارسی

عناوین مطالب
- عاشق شدن تنها گناهم بود ( سید هادی نژاد هاشمی )
- اينکه هميشه قايق ها به سمتت ( سید هادی نژاد هاشمی )
- روي اين شاخه‌هاي سردرگم باد پاييز ( سید هادی نژاد هاشمی )
- غرق سي‌سال قصه‌ات هستي ( سید هادی نژاد هاشمی )
- از موهاي آسمانم بالا برووووو( سید هادی نژاد هاشمی )
- مي‌شوم بي‌قرار خشك و ترت رعشه‌اي ( سید هادی نژاد هاشمی )
- پيشاني ات دنباله ي خط پريشاني است ( سید هادی نژاد هاشمی )
- من بي‌تو شهري سوت و کورم درد يعني اين( سید هادی نژاد هاشمی )
- فرقي نمي‌كند كدام راه ( سید هادی نژاد هاشمی )
- لبخند زدي بهار زيباتر شد( سید هادی نژاد هاشمی )
- بگذار بال و پر بزنم در هواي تو( سید هادی نژاد هاشمی )
- دلم براي لحظه‌هاي تنهايي‌ام پر مي‌كشد؛( سید هادی نژاد هاشمی )
- از اين خستم که چشمامو به دست ( سید هادی نژاد هاشمی )
- رسيدنم به تو بي‌شك خيال واهي بود ( سید هادی نژاد هاشمی )
- تو را كنار كدام‌خطايم بنشانم !؟ ( سید هادی نژاد هاشمی )
- شايد هنوز هم در گوشه اي( سید هادی نژاد هاشمی )
- قفس مي تني حجم تنهاييتو( سید هادی نژاد هاشمی )
- گل مي‌دهد بر شانه‌هايم عطر گيسويت( سید هادی نژاد هاشمی )
- نخلها آرامش زمينند( سید هادی نژاد هاشمی )
- من مي نويسم عشق اما تو بخوان نفرت( سید هادی نژاد هاشمی )
- چشمان تو داشت صحنه سازي مي کرد ( سید هادی نژاد هاشمی )
- تشييع مي‌شود دل من روي دست‌ها ( سید هادی نژاد هاشمی )
- بايد به فکر يک قفس باشم تا خو بگيرم ( سید هادی نژاد هاشمی )
- بايد براي عشقمان فکري اساسي کرد( سید هادی نژاد هاشمی )
- آنقدر خوابت را ديده ام( سید هادی نژاد هاشمی )
- کودکي با يک قفس و جعبه‌اي با بيست تا پاکت ( سید هادی نژاد هاشمی )
- چيزي شبيه سكسكه در خوابهاي مست ( سید هادی نژاد هاشمی )
- برو....اتاق چيزي از تو کم نمي کند ( سید هادی نژاد هاشمی )
- در من بگيران با لبانت طعم نعنا را ( سید هادی نژاد هاشمی )
- مرا مي خواهي باران را ببوس ( سید هادی نژاد هاشمی )
- رفتي نماندي تا که بي تو در به در باشم( سید هادی نژاد هاشمی )
- خسته از سرنوشت لعنتي‌ات مي‌روي ( سید هادی نژاد هاشمی )
- دارد صداي ... هيس! كسي در خودش شكست( سید هادی نژاد هاشمی )
- امروز هم يکي از هزارها روزي است که ( سید هادی نژاد هاشمی ) ...
- هم بندي هميم که زنجيرمان يکي است ( سید هادی نژاد هاشمی )
- حرفي نشسته در پس يك واژه پا به ماه( سید هادی نژاد هاشمی )
- چشمانت را ببند وقتي ستاره ها( سید هادی نژاد هاشمی )
- عطر فرانسوي به لباس خودت بزن( سید هادی نژاد هاشمی )
- يک اتفاق ساده، دو لبخند، باز کيش( سید هادی نژاد هاشمی )
- دارند حرف پشت سرم درمي‌آورند ( سید هادی نژاد هاشمی )
- روسري يت را بردار( سید هادی نژاد هاشمی )
- از سوز زمستان نترس( سید هادی نژاد هاشمی ) ...
- من مي نويسم عشق اما تو بخوان نفرت( سید هادی نژاد هاشمی )
- وقتي كه ماه روي تو آرامش من است ( سید هادی نژاد هاشمی )
- تو بسته شدي محکم قفل چمدانت را( سید هادی نژاد هاشمی )
- قحطي ات را از دلم بردار باران پيش کش( سید هادی نژاد هاشمی )
- عشق نابت اگر اين است نباشد بهتر( سید هادی نژاد هاشمی )
- خسته از سرنوشت لعنتي‌ات مي‌روي ( سید هادی نژاد هاشمی )
- پک عميق به سيگار و خس‌خس ريه‌ها ( سید هادی نژاد هاشمی )
- دارم تو را با خاطراتت مي‌فراموشم( سید هادی نژاد هاشمی )
صفحه قبل 1 2 صفحه بعد